IBADAH MINGGU GKJ MANAHAN SURAKARTA [13 AGUSTUS 2023]