Ibadah Minggu GKJ Manahan Surakarta [6 Agustus 2023]