Ibadah Minggu Pra-Paskah IV GKJ Manahan Surakarta [19 Maret 2023]