Ibadah Rabu Abu GKJ Manahan Surakarta [22 Februari 2023]